koszyk
Zakupy 3M
PRODUKTY BESTSELLER & NEWS
3M & MORE
[[list]]
archiwum
KONTAKT & WSPARCIEREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZAKUPY3EU.COM


Spis treści:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§ 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ
§ 5 DANE OSOBOWE
§ 6 REKLAMACJE
§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Postanowienia ogólne

1.        Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.zakupy3eu.com (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Poznań, ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 00000263525, NIP 7792244016, REGON 634629129, adres poczty elektronicznej: info@texconcept.pl , numer telefonu: (+48) 61 646 95 50 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

2.      Słowniczek:

3. USŁUGODAWCA, OPERATOR, ADMINISTRATOR, SPRZEDAWCA – PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Poznań, ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 00000263525, NIP 779 22 44 016, REGON 634629129, adres poczty elektronicznej: info@texconcept.pl , numer telefonu: (+48) 61 646 95 50 (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora).

1.        USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

2.        KLIENT –  Usługobiorca, Użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,

3.        ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

4.        Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na

1.        umożliwieniu składania Zamówień na towary dostępne w Sklepie internetowym

2.        dostarczaniu treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.        Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dodanie towarów do koszyka, utworzenie konta Użytkownika (rejestrację), zapisanie się na newsletter, dodanie komentarza, czy też złożenie Zamówienia:

1.        Dodanie towarów do koszyka polega na wybraniu (poprzez kliknięcie) interesującego nas towaru ze strony internetowej Sklepu internetowego, wprowadzenie zamawianej ilości oraz kliknięcie odpowiedniego pola na stronie – „Wrzuć do koszyka”

1.        Jeżeli chcemy dodać kolejne towary do koszyka klikamy na stronie internetowej przycisk „Do sklepu” oraz powtarzamy p pkt. a).

2.        Stan koszyka możemy sprawdzić klikając przycisk „Zobacz” widoczny na stronie Sklepu internetowego.

2.        Utworzenie konta Użytkownika (rejestracja) polega na

1.        wypełnieniu formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie https://zakupy3eu.com/register/- niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła (wymagane pola oznaczone są czerwoną „*”)

2.        następnie należy kliknąć pole „Dalej” – w tym momencie konto Użytkownika zostaje utworzone, o czym Użytkownik jest informowany komunikatem „Twoje konto zostało utworzone. Na Twój adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie” (w sytuacji gdy rejestracja konta Użytkownika została przeprowadzona w związku ze składaniem Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę kontynuacji składania Zamówienia)

3.        dostarczanie treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera polega na:

1.        zapisaniu się do newslettera za pomocą kliknięcia linku „Potwierdzam subskrypcję”.

4.        Złożenie Zamówienia (w tym zawarcie umowy sprzedaży) zostało dokładnie opisane w § 3 niniejszego regulaminu.

2.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

3.        Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.        Zasady wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały omówione w końcowej części regulaminu.

§ 3 Zawarcie umowy Sprzedaży

1.        Zamówienia na towary są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówień zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz poprzez pocztę mailową (info@texconcept.pl)

2.        Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3.        Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe w następujący sposób (poniższe czynności będą także komunikowane Klientowi za pomocą komunikatów w formie wiadomości e-mail oraz informacji dostępnych na stronie)

a. FORMULARZ ZAMÓWIEŃ

i. Złożenie Zamówienia:

1.        W celu złożenia Zamówienia należy:

1.        wybrać interesujący Klienta produkt ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz dodać go do koszyka poprzez kliknięcie odpowiedniego pola na stronie - zgodnie z § 2  ust. 1 p pkt. a).

2.        gdy w koszyku znajduje się już wszystko przechodzimy do kolejnych podstron :

3.        Istnieją dwie możliwości składania zamówień, co jest rozróżnione przez statusy klientów:

1.        Zarejestrowani Klienci (posiadający już konto Użytkownika) wpisują swój login i hasło podane podczas zakładania konta Użytkownika oraz klikają „Zaloguj”. (Gdyby hasło zostało zapomniane można skorzystać z opcji „Przypomnij hasło” znajdującej się pod przyciskiem „Zaloguj”).

2.        Klienci, którzy posiadają albo nie posiadają konto Użytkownika mogą wybrać możliwość składania Zamówienia bez tworzenia konta Użytkownika (logowania) i w tym celu klikają „Zamawiam” w sekcji „Koszyk”, a następnie w wyświetlonym formularzu podają wszelkie niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia tj. dane teleadresowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (wymagane dane oznaczona się znakiem gwiazdki*) oraz klikają przycisk „Przejdź dalej”

4.        następnie należy zdefiniować sposób dostawy towaru oraz określić formę płatności

5.        używając przycisku „Zamawiam” Klient przechodzi do podstrony, w której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zamówienia, tzn.:

1.        przedmiot zamówienia

2.        jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (o ile występują)

3.        wybranego sposobu dostawy i sposobu płatności

6.        następnie należy uważnie sprawdzić czy wszystko się zgadza oraz czy dane osoby czy firmy składającej zamówienie są zgodne i potwierdzić przyciskiem „Potwierdzam dane”.

7.        Jeśli wszystkie wprowadzone przez zamawiającego dane zgadzają się należy potwierdzić przyciskiem „Zamawiam”.

8.        Jeśli zauważy się błąd w generowanym zamówieniu należy dokonać zmian poprzez kliknięcie w przycisk „Zmień dane” i wprowadzenie właściwych danych. Następnie należy wykonać operację jak w ppkt7.

W tym momencie zostało złożone Zamówienie. Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę i wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

ii. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia oraz zawarcie umowy sprzedaży:

1.        Potwierdzenie otrzymania Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie od Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. Wiadomość ta zatytułowana „Zamówienie # ” zawiera: 

1.        potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

2.        link do niniejszego regulaminu

2.        Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ppkt. 1(„Zamówienie #) – z kolejnym wygenerowanym numerem zamówienia, które identyfikuje Zamówienie.

b. WIADOMOŚĆ E-MAIL info@texconcept.pl

i. Złożenie zamówienia, zawarcie umowy

1.        w celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@texconcept.pl, w której określone zostaną co najmniej istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena.

Tak złożone Zamówienie stanowi ofertę.

1.        W braku oznaczenia przez Klienta terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, oferta złożona przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie dłużej jednak niż 1 dzień roboczy.

2.        Umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.

3.        W przypadku przyjęcia oferty Klient zostanie poproszony o dane niezbędne do wysyłki towaru - imię, nazwisko, adres dostawy oraz zostanie uzgodniony sposób realizacji płatności.

4. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT, które będą wysyłane pocztą elektroniczną.

 

Fakturę uznaje się za doręczoną w dacie jej przesłania w sposób elektroniczny. Informacje nt. dystrybucji e-faktur przez Perfo Sp. z o.o. Texconcept S.K. znajdują się na http://www.texconcept.pl/o-firmie/e-faktury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 nie ma wymogu umieszczenia na wysyłanych fakturach VAT pieczątki firmy ani podpisu osoby wystawiającej.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (§ 3).

2) Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów "ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA", s. 5-6.

 

§ 4 Odbiór, Dostawa, Płatność

1.        Klient może wybrać następujący sposób odbioru lub dostawy towaru:

1.        paczka kurierska do 30 kg

2.        paczka kurierska powyżej 30 kg

3.        Odbiór własny

Dla zamówień o potwierdzonej wadze powyżej 30 kg i niestandardowych gabarytach (np. przesyłki dłużycowe powyżej 2 m) - koszty transportu mogą zostać indywidualnie skalkulowane dla Zamawiającego, w celu zminimalizowania kosztów transportu. Oferta cenowa kosztu transportu zostanie przesłana przez pracownika drogą elektroniczną w celu potwierdzenia przez Zamawiającego.

2.        Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.


d. ZASTRZEŻNIE! paczka powyżej 30 kg – dla wykładzin targowych, produktów powyżej 30 kg i towarów o rozmiarze niestandardowym, dłużycowym – wycena na formularzu wg opcji wyboru dla płatności on-line lub przelew bankowy „przy zakupie wykładzin targowych EXPO” lub wycena indywidualna – pod nr telefonu (+48) 61 646 95 52, carpets@texconcept.pl

e. Odbiór własny jest możliwy w magazynie Perfo Sp. z o.o. TEXCONCEPT S.K. pod adresem:

 ul. Ostrowska 398, 61-312 Poznań lub w magazynie Perfo Sp. z o.o. Texconcept S.K. wskazanym przez opiekuna handlowego.

3. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas kompletowania zamówienia i czas dostawy przesyłki.

1.        Czas kompletowania zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, z tym że Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji do godz. 14:00 w dni robocze są realizowane w tym samym dniu. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

1.        w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub on-line - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania zamówionych towarów.

2.        Czas dostawy uzależniony jest od sposobu odbioru lub dostawy towaru wybranego przez Klienta:

1.        Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych 2 dni roboczych

3.        Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

4. Uwagi dotyczące odbioru towaru:

1.        paczka kurierska

                    1.        Paczki/drobnica/paleta dostarczane są pod wskazany adres. w przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada. W przypadku braku odbioru przesyłka zwracana jest do Sprzedawcy.

2.        PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

3.        PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.

4.        PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

5.        PAMIĘTAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1.        szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

2.        zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

3.        ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

4.        szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
6. Ceny wszystkich towarów uwidocznionych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i zawierają składniki, jak cła oraz inne składniki. Cena nie zawiera podatku VAT w wysokości 23%, który jest wskazywany w trakcie składania zamówienia.  Cena nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia. 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
8. Klient dokonuje płatności w następującej formie:

1.        płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

2.        płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PAYU (przykładowe dostępne sposoby to: karta płatnicza online; przelew tradycyjny – blankiet; mTransfer; Przelewy24 BZWBK; Płacę z Inteligo; Płać z ING; Płacę z iPKO).

 

§ 5 Dane osobowe

1.        Dane Użytkownika / Klienta wpisane w formularzu rejestracyjnym lub zakupu zostają zapisane do bazy danych Sklepu internetowego.

2.        Baza danych Sklepu internetowego została stworzona w celu:

1.        nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku umownego (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i umowa sprzedaży)

2.        dostarczaniu, za uprzednią zgodą Użytkownika, treści dot. Sklepu internetowego za pomocą newslettera

3.        Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do wykonania usługi przewozu towaru do Klienta podmiotom wskazanym w § 4 ust. 1 tj. w zależności o wyboru Klienta, np. Fedex Sp. z o.o. lub PEKAS Sp. z o.o.

4.        Każdy Klient ma prawo do weryfikacji swoich danych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu realizacji tych uprawnień prosimy Użytkownika/ Klienta o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu  info@texconcept.pl.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 61 646 95 50.

5.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w Sklepie internetowym.

6.        Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika / Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego:

1.        nazwisko i imiona Użytkownika / Klienta lub nazwa firmy,

2.        adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby,

3.        adres do dostawy, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt b,

4.        adres elektroniczny (adres e-mail),

5.        numer telefonu

6.        numer NIP (opcjonalnie, dla firm).

7.        Usługodawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) wskazuje, że podanie danych z pkt. 5 ppkt. a, c, d i e jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną (z wyjątkiem usługi newslettera dla której wystarczające jest podanie adresu elektronicznego – adresu email).


§ 6 Reklamacje

1.        Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.        Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2.        Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT S.K.
ul. Ostrowska 398, 61-312 POZNAŃ.


1.        Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres INFO@texconcept.pl, W celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

2.        Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.        Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

4.        W przypadku towarów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


2.        Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

1.        Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy marketing@texconcept.pl.

2.        Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

3.        Rozpatrzenie takiej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych.

4.        Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.


§ 7 Odstąpienie od umowy

1.        Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT S.K., ul. Ostrowska 398, 61-312 POZNAŃ

 

2.        W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3.        Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4.        Informacja dot. zwrotu świadczeń:

1.        Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ew. poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

2.        Konsument natomiast może dokonać zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

PERFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TEXCONCEPT S.K., ul. Ostrowska 398, 61-312 POZNAŃ

1.        Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

2.        Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.


3.        Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1.        świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

2.        dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3.        umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4.   świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, m.in. wszystkich towarów konfekcjonowanych pod indywidualny wymiar i/lub przyciętych według rozmiaru niestandardowego określonego przez Konsumenta w zamówieniu

5.        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6.        dostarczania prasy,

7.        usług w zakresie gier hazardowych.


Oświadczenie o odstąpienie od umowy: pobierz oświadczenie


§ 8 Informacje dodatkowe

1.        Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.        Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

1.    komputer z dostępem do Internetu

2.      przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 lub Internet Explorer 6.0 lub wersje wyższe

3.        Obsługa JAVA, FLASH

4.        System operacyjny Windows

5.        Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

6.        dostęp do poczty elektronicznej.

3.        Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.        Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1.        w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (np. rodzaj lub ilość towarów). W przypadku, jeśli coś się nie zgadza kierujemy się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i odpowiednich jego podstronach. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając czynność przyciskiem „Zapisz zmiany”. W przypadku problemów prosimy o kontakt - mailowy info@texconcept.pl lub telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 61 6469550;

2.        po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłane   Zamówienie wraz z informacjami o zamówieniu (wiadomość email zatytułowana „ZAMÓWIENIE # ….”). W przypadku pomyłki Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: INFO@teconcept.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 61 646 95 50. Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

5.        Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1.        utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje na dwa sposoby:

1.        przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy zgodnie z § 3 ust. 3 pkt. a) lit. ii ppkt. 1 (wiadomości email zatytułowane „ZAMÓWIENIE # …”– dotyczy jedynie Zamówień składanych poprzez formularz zakupu oraz w każdym przypadku

2.        przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru regulaminu, specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

2.        treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6.        Informacja na temat wypowiadania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.        Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę (np. konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

1.        Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy info@texconcept.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

2.        Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

3.        Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów korzystających z Sklepu internetowego.

7.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

1.        Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

2.        Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

3.        Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271)

4.        Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

5.        oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.        Zmiany w regulaminie:

1.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (stosowna informacja zostanie w wyraźny sposób zamieszczona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2.        Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

3.        Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

9.        Rozstrzyganie sporów:

1.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

2.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.